Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » Ředidla » Technický benzín 700 ml


        

Technický benzín 700 ml

Benzínový čistič technický 700 ml

skladem

 

Číslo produktu: 80000.096300071
běžná cena 78 Kč
naše cena bez DPH: 54 Kč
naše cena s DPH (21 %):
65 Kč

do košíku:
  ks  

Benzínový technický čistič

Benzínový technický čistič je určený k odmašťování a čistění, zejména při renovaci nátěrů.

Benzínový technický čistič se nesmí používat k mytí pokožky! Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Vysoce hořlavá kapalina a páry.Podezření na poškození plodu v těle matky vdechování. Při požití a vniknutí do dýchacich cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jste jim. Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/ aerosolů.Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ obličejový štít.

 

 

Nebezpečí

Obsahuje uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu (ES 921-024-6), toluen (203-625-9)

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste poštiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

Skladování: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Doporučená teplota při skladování je 5 až 25 °C.

Odstraňování: Odstraňte obsah/ obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.


 NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.